DE FIEBELDEKWINTEN: GRONINGER / DRENTSE STREEKTAALMUZIEK

 

De Slag bie Haailegerlee 

t Was in t joar vieftienachtensestig, op d'oavend van n veujorasdag

dou Lodewiek mit zien soldoaten in t Kloosterholt op d'uutkiek lag. 

doar kwam de vijand opmarsjeren en trok op slag verniend van leer;

mor t Nassauleger wachtte rusteg mit hoakbus en mit ziedgeweer.

    Refrein

          Doar stoef bie dat klooster vol haailege vree

          doar zongen de koegels van dood en van wee

          doar vuilen de Spanjoards bie koppels in t gras

          en grauw dreef de rook over t zompig moeras

         hai, hai, Haailegerlee, wat ging t ter dou heer op dat stee!

Groaf Lodewiek zien drieste schutters dij lagen in n dreuge sloot

de Spanjoards luipen zunder aarge kiebendeg in n storm van lood

Mit kwam groaf Adolf mit zien ruters juig middenmaank de Spoanze drom-

twijdoezend Spanjoards binnen doar bleven zai keerden nooit noar huus weerom

       (Refrein als boven)

Groaf Arenberg, de Spoanze kriegsheer dij kwam te dode op de vlocht

mor ook groaf Adolf, jong en veerdeg, dij het t doar mit zien bloud bekocht.

Nog tachteg joar zol d'oorlog duren mor d'eerste slag was n doalder weerd

gain Spanjoard zol ons nog benaauwen, dat haar dij bliede dag ons leerd.

       Refrein

           Doar stoef bie dat klooster dat haailege stee

           doar gaalmde ons kriegsvolk zien laid van hoezee.

           O Grunnen, gedenk toch dij wondere dag;

           wie verloren ain Nassau, mor wonnen de slag.

           Haaileg, haaileg, Haailegerlee, dij veldslag veur vrijhaid en vree!

                                      tekst: Kees Visscher / muziek: Bernard Meulman

                                                                              

____________________________________________________________________________________________________

De tango van het dörpshoes Het Doel

            Refr.:…….
Dit is de tango van het dörpshoes Het Doel
Al joaren lang, geweldig aan de gang
D'r is altied wel wat te beleven
En het is nait overdreven
Veur t haile  dörp bist doe van groot belang
            Vrijwilligheid veurop
            Doarveur de vlag in top
            Gain aander ken der tegen die op
Dit is de tango...

1. t Klaine grut speult mit t hobbelpeerd
An t end van de dag is de gang verinneweerd
En ’s-oavends is der n bestuursvergoadering
De nije veurzitter dat wordt Geert Ratering

             Refr.: …….

2. Hoanen van Kraailust kraaien dat t een lust is
Visserslu zitten doar woar de rust is
De kloaverjasclub slagt der weer zien slag
Wèl ditmoal de vleespriezen mit noar hoes tou nemen mag

           Refr.: ……

3. De gymclub rekt zok lekker oet
Computerclub is hail goud veur de : input
De toneelclub brengt zien vakmanschap
En veur hom dij zok verveelt is der altied nog : De Tap!

           Refr.:…….

4. Jeugdclubkinder knutselen hail wat of
VVV holt n dropping, man wat tof
En de Vrouwenclub, gait mit fiets op pad
Zu’n mooie tocht, zeggen ze, hebben wie dit joar nog nait had!

Refr.: ……………

___

  Dij doagen zunder mie   

Wie zaten zo voak te proaten op dien waarme keukenbaank

mit aangestoken keersen, in t haart dezulfde klaank,

doe waist ik hol van elk moment van d''oavenden dij 'k hier ben

mor morn vroag ik mie of: woar wil ik hen?

 

Nou fluuster d 'oavendwind achter dien dunne gedien

en vlammen van de keersen daansen in de rooie wien,

zo vangst doe mien blik over de rand van dien glas

doe zagst al da 'k hier aiglieks nait meer was

          De wind is aaltied rusteloos bie t pad, t liekt zunder doel, zo zai ik dat

          loat mien vleugels huil ik zuik de blauwe lucht en ik denk aan die:    

                        dij doagen zunder mie

 

As stoe het veur mekoar kreegst mit laive woorden mie hier te binden

kreeg ik gain enk'le kaans mien aigen weg te vinden

doe stille zee, dij zuikt noar mien verinneweerde kust

mor niks weerholt mie: 'k zuik mien aigen rust.

            De wind is aaltied......

                                           tekst: Jan Luiken Bos / muziek: Thomas Kjellerup

_________________________________________________________________________________________________________

 

   Fraans is aans

     Op vekaanzie noar La France, zo hait Frankriek in t Fraans,

en ligt dij toal joe nait te best is gain bezwoar want ik geef les:

 dus kop derbie want Fraans is aans! ( 2x)

 Een ijsco nuimen ze doar een glas, een glas dat is een veer,

 kovvie schenken ze in een tas, een bier dat is un bjeer.

Nee is non en joa is wie en dankjewel : dat is merci,

  le sigar is de sigoar en a’j vot goan zeggen ze  ooievoar.

       Op vekaanzie noar La France……..

  Tegen eerpels zeggen ze pom de teer, patat dat is pom friet,

 ain meer is lak en zee is meer, en achte dat is wiet.

 He’j doar om ain stoet verlet,bestel un pain of un baket,

 de bakker hait doar boulangee, twij kovvie dat is deucafe

       Op vakaantie noar La France…..

                                             Tekst: Bart Nijstad

                                       Muziek: Bernard Meulman

 

 

________________________________________________________________________________________________

  Goa toch fietsen

Ik huif mor twintig kilometer, mor elk stoplicht stait op rood,

t duurt zo veule uren, ons laand wordt zo wel groot

Soms wil ik zomor aargens hin, ik ging van Grunnen hail noar Maastricht

dou ik doar endelk aankwam waren ale krougen al dicht.

           Goa toch fietsen, goa toch lopen, woarom zolst die n auto kopen

            t is ook goud veur de natuur.

            Goa toch fietsen.........

            een auto is toch veul te duur.

Nederlaand deit geweldeg oet, al is t allain nog mor in tied

wilst doe hier vief minuten rieden, bist zo mor n dik uur kwiet

Blief mor in joen aigen hoes, der is gain deurkommen aan

en as j' aargens toch noar tou goan', kom je sikkom nait weer toes.

             Goa toch fietsen...........

                                            tekst & muziek:Bernard Meulman

 

       Graauwe riekdom 

      (Gold, wierook en mirre)

 Der raaisden drij keunenks noar Bethlehem dou;

 t Ol Bouk, dat vertelt dat sekuur.

 Zo wonderliek vredeg was t pad dernoartou -

De weg was ja mainst slim onnuur.

 Men sweeg over riekdom en sweeg over maacht:

 Gainain vuilde doarom verlet.

 Voak sluig men zok waarm in de vraiskolde naacht –

 Wel kold, mor toch haildaal oet ket.

 Groot steern was heur laaidsman, nou, dat was nait maal;

De boudel, dij scheen ja rejoal.

Mor, woar was t kestail? Der was bloots mor zo’n staal;

t Leek aarmoudje troef allemoal.

 Men kreeg oet zien raaistas zien riekdom en gold;

 t Ol bouk, dat vertelt ons dat kloar.

Zo wonderliek zunneg in t krupke van holt

Lag t potje – en t laagde, veur woar!

 “Dat was om mien gold”, zee Kasper hail zaacht,

 “Hai laagde, mit dóogjes zo wied”.

 “Doe, t was om mien wierook”, ruip Melkjor mit maacht,

“Hai dee zó mit t neuske zo blied.”

 “Nee, t was om mien mirre, wol Balthasar dou,

“Mien mirre. Zien mondje dee EM!

“Maria zee “Ssss”, en zee “Kiek den ais, nou”-

t Was stil over hail Bethlehem.

Heur potje keek echt nait noar riekdom of raif,

 Zien oogjes, dij zöchden heur doul;

Dou schatterde hai, en dat klonk toch zo laif –

n Graauw poeske, dat speulde op t goul.

Der raaisden drij keunenks tou Bethlehem oet;

 t Ol Bouk, dat vertelt ons dat wis.

 Zo wonderliek vredeg, zo lekker in d’hoed –

 Vol wieshaid, zo nij en zo vris.

                           Tekst: Jan Siebo Uffen

                            Muziek: Bernard Meulman

 

    Gij kent mij: ik ben de Bulgaar

             Gij kent mij, ik ben de Bulgaar

            veul bijnomen op t Eelder repertoire.

            Van Kouk’n Geessie tot aan Appie Spar

            zo kwam ja gainain in de war

 

   Wel ken nait de noamen van veul Eelder lu

nee, nait van Van Bergen, want da’s Menno Tu;

Jan Roul’n, Smid Hip en Kranten Lammegie

en Hennie de Klaain is het Heidepieperie…

 

   As je wat wollen kopen dan kwam Houtjerek

of noar n echte winkel, dus noar Meikie Spek;

veur gruinte en fruit noar Schele Frans

en met verse melk van Tummers meer mans…

 

   Billeritsie, Geert Hoanie en Joekes Haart

Hen Tuut, Henderk Worsie, dat klinkt toch apaart;

ik bel Boll’n Job, mien kou döt zo roar

en as ik ain wol kopen, stun Bobbelie kloar…

 

   Oarend Flotter, Haarm Loeks en Anne Patat

Jan Fina, Jan Pums, Fino, Haarm Rat;

wel ken nog Fré Frut, Bully Dreves, Jan Bil

en de post komt op tied as Geert Segoar dat mor wil…

 

                                              Tekst & muziek: Jan Luiken Bos

                                                      ( CD- Ol Eel 2002

                                                           

 Hail stil

Hail stil, zing mien haart, d'oavendzunne vot

Hail stil zingt mien haart, d'oavendzunne vot.

                Hemel wordt aal donkerblaauwer en de vogels rusten oet

                wind fluustert war onverstoanboars: een zaacht besloet......

 

                 n Mugje scheert nog boven wotter, t is zo kaalm n steern verschient

                 in de verte ropt n koekoek: de dag verdwient.......

                                             tekst: Jan Luiken Bos / muziek: Thomas Kjellerup

 

 Hondsruglaid                                                                   

Ooit was hier ies; dat muik zok braid
mit dikste stainen en t fienste voel:
n waal van zaand dij nou De Hondsrug hait
van Eppies Baargie tot aan d’Baller Koel.
Dou kwam der n volk,
baauwde van vlinten zo’n dikke viefteg monuminten.

 

  De zun docht blied: Ik gun ze
de Drentse Aa en d’òlle Hunze:
reviertjes in t iestiedlaand,
doar d’jaachthond en de klaaine hummels
de kost verzoameln maank de brummels:
ze klaauwen deur t Hondsrugzaand.

 

Dou wor men loos, muik laand op d’es
in drijhouk Coevorden, Emmen, Grunnen-Stad;
en men von oet wat törf was bovendès,
zo kreeg men veur t neudegst plunnen zat.
Kwam op de brink,
kört veur t slaopen
n scheper mit wel honderd schoapen.

 

 De zun docht blied: Ik gun ze
de Drentse Oa en d’òlle Hunze
langs veentjes in t iestiedlaand,
de Drentse Oa en d’òlle Hunze
langs veentjes in t iestiedlaand,
doar d’woakhond en de klaaine hummels
de weg verbraiden maank de brummels,
op d’woagen deur t Hondsrugzaand.

 

Dij nou over Kampshaaide struunt
of deur t Veenpaark lopt mit hail veul wil
en den dit laid zingt of mor enkel nuunt,
wordt deur netuur en oldhaid aal weer stil.
Bie zunschienweer
op t rad of lopen:
De Hondsrug zet de vreugde open.

 

  De zun docht blied: Ik gun ze
de Drentse Aa en d’òlle Hunze:
de beekjes in t iestiedlaand,
doar t hondje en de klaaine hummels
heur speulplek vinden maank de brummels:
ze stoeven hoog deur t Hondsrugzaand.

                     Tekst:J. S. Uffen 2014
                     Muziek: Bernard Meulman

 

 

 

 

                                                                                        

                                                                                       

 

      

       

liedteksten a t/m h